International Business Management (IBM) jest liderem naszej grupy i najbardziej doświadczonym członkiem. IBM od blisko trzydiestu lat zajmuje się konsultingiem i rozwojem infrastruktury we Wschodniej Europie i Centralnej Azji. Spółka pracowała nad projektami m.in. budowy dróg i infrastruktury kolejowej, budowy zakładów przetwórczych, a także realizację projektów górniczych i geologicznych.

Trustee, założona w 1994 r., Świadczy usługi doradcze zarówno rządom, jak i przedsiębiorstwom na całym świecie. Trustee pomaga sfinansować, zrealizować i prowadzić projekty z dziedziny energii (elektrownie), infrastruktury miejskiej w tym także oczyszczalni wodnej i ściekowej i infrastruktury wodno-ściekowej. Trustee ma wieloletnie doświadczenie w handlu miêdzynarodowym (części, chemikalia, zboża i inne). Obecnie głównym obszarem zainteresowañ spółki jest region Południowej i Wschodniej Azji i Pacyfiku.

Aviapol został założony w 1990, początkowo jako spółka z branży lotniczej. Jednakże w latach dziewięćdziesiątych spółka skupiła siê na szerokim wachlarzu usług konsultingowych i zdobyła doświadczenie w logistyce i zarządzaniu know-how. W grupie Aviapol jest odpowiedzialny za rozwój wszystkich projektów związanych z sektorem finansowym i organizacją łańcucha dostaw. Posiadając doświadczenie w dystrybucji know-how Aviapol jest w stanie zaoferować pomoc praktycznie w każdej dziedzinie której potrzebuje partner.

Jesteśmy grupą firm z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym i indywidualnym doradztwie inwestycyjnym. Nasze firmy na przestrzeni lat branży udział w realizacji licznych inwestycji przemysłowych, już od czasu powstania w latach dziewięćdziesiątych.

Od 2016 roku współpracujemy, aby dalej rozwijać swoją działalność na rynkach wschodzących w Afryce, Azji Środkowej, Azji Wschodniej i Pacyfiku. Nasza grupa ma siedzibê w województwie mazowieckim.

INFRASTRUKTURA

ENERGIA

GÓRNICTWO

Dzięki naszej pomocy Twój pomysł zostanie przekształcony w gotowy do realizacji, kompletny projekt, który z łatwością zdobędzie finansowanie

Nasza grupa jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP / 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług" (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie grupy mazowieckich przedsiębiorstw - International Business Management, Trusteee i Aviapol we wchodzeniu na nowe wschodzące rynki i pozyskiwaniu nowych partnerów handlowych.

Nasze kluczowe usługi, które zamierzamy eksportować, to opracowanie badań i dokumentacji projektowej, które umożliwią naszym partnerom rozpoczêcie realizacji ich projektów.

Zapewniamy pomoc w opracowaniu i ukończeniu całej dokumentacji i badań niezbędnych każdemu wykonawcy EPC-F do rozpoczęcia prac nad projektem.

Nasza grupa oferuje kompleksowe usługi doradcze, dzięki którym Twoja inwestycja będzie gotowa do dalszej realizacji w ramach rozwiązania "pod klucz".

PRZETWÓRSTWO KOPALIN

LOGISTYKA

FINANSE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PROJEKTÓW BUDOWY POD KLUCZ ZAKŁADÓW PRZETWÓRCZYCH I INFRASTRUKTURY

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO FINANSOWANIA PROJEKTU I WYSZUKANIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

OPRACOWANIE STRATEGII I DOKUMENTACJI ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ

USŁUGA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO BUDOWY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, ŹRÓDEŁ ENERGII (ELEKTROWNI) W TYM FEASIBILITY STUDY I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOSTAWA KNOW HOW I WYKONANIE DOKUMENTACJI DLA SPRZEDAŻY KNOW-HOW W BUDOWIE INFRASTRUKTURY I FIRM I PRODUKTÓW INSTYTUCJI RYNKU FINANSOWEGO, TJ. SEKTORA UBEZPIECZENIOWEGO I BANKOWEGO

DOKUMENTACJA I PROJEKTY LOGISTYKI -BUDOWA ŁAŃCUCHA DOSTAW

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W NASZYM PROJEKCIE, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z "ZAPYTANIAMI OFERTOWYMI"

ZAPYTANIA OFERTOWE

Skontaktuj się z naszym biurem:

Lucka 2/4/6, lok. 71
00-845 Warszawa, Polska

Kluczowe Usługi Eksportowane przez Grupę

  1. en
  2. pl

Ta strona internetowa została utworzona przy wsparciu środków z Unii Europejskiej